Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik  yapılması hakkındaki "27 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de  yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ile bazı bakanlıkların teşkilat yapıları ve  hizmet birimlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kararnamede, yeni kurulan  hizmet birimleri ile bazı kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına  dair esas ve usuller belirlendi.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri  Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma  Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı teşkilatlarında yer alan Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak yerine Hukuk  Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu. Ayrıca çeşitli bakanlıklara bağlı bazı genel müdürlük ve daire  başkanlıkları kapatılarak yerlerine yeni genel müdürlük ve daire başkanlıklarının  kuruluşu gerçekleştirildi.

 
Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu

 
Kararname ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı bünyesinde  Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu.Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı ve aile fertleri ile  Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı,  Cumhurbaşkanının korunması talimatı verdiği kişilerin maddi ve manevi  şahsiyetlerine yönelik her türlü saldırıya karşı, Cumhurbaşkanlığı hizmet  mahallerinde ve ikametleri ile her türlü ulaşım aracında, yurt içi ve yurt  dışında gerçekleştireceği toplantı, gezi, tören veya açılış gibi faaliyetlerde  gerekli koruma tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmakla sorumlu olacak.

 Koruma Hizmetleri Genel Müdürü hizmet yönünden Cumhurbaşkanına, idari  yönden ise İdari İşler Başkanına bağlı olacak. Koruma hizmetlerinin yerine  getirilmesinde İçişleri Bakanlığından görevlendirilen personel Emniyet Genel  Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı görev ve çalışma mevzuatı ile  belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarını genel müdürün emri ve gözetiminde  yerine getirecek.Söz konusu birimin personeli ise İdari İşler Başkanlığının talebi  üzerine Emniyet, Jandarma veya Sahil Güvenlik hizmetleri sınıflarına mensup  olanlar arasından İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek.
 

Kadrolar Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek

  
Kararnamedeki bir başka düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı Makamı,  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları ve  Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından oluşan Cumhurbaşkanlığı Merkez  Teşkilatının kadroları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.
 

"Büyükelçi" unvanı geri alınmadıkça devam edecek

 
Cumhurbaşkanı tarafından atanan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı,  Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve Genel  Müdürlerden "büyükelçi" unvanı verilenlerin bu unvanları Cumhurbaşkanı tarafından  geri alınmadığı müddetçe devam edecek.

 
Bakanlıkların teşkilatlarında düzenleme
 
Adalet Bakanlığının merkez teşkilatına ilişkin düzenlemede Hukuk ve  Mevzuat Genel Müdürlüğü, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire  Başkanlığı ve Teknik İşler Dairesi Başkanlığı kaldırılarak, Hukuk İşleri Genel  Müdürlüğü, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem  Genel Müdürlüğü ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı kuruldu.
 
Ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesindeki Personel Eğitim Merkezlerinde  eğitim görenlerden konaklama ve yemek ücreti alınmaması kararlaştırıldı. Bu arada bakanlıkta sözleşmeli bilişim personeli çalıştırılmasına  karar verilirken, çalıştırılacak toplam sözleşmeli personel sayısı 150'yi  geçemeyecek.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında  Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü  olarak, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının adı da Avrupa  Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olarak değiştirildi.
 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez teşkilatındaki Avrupa Birliği  ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığı kaldırılarak  yerlerine Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Personel Genel  Müdürlüğü kuruldu.
 
Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında ise Çatışmayı Önleme ve Kriz  Yönetimi Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi  Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kaldırılırken, Dış Politika, Analiz  ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu.
 
Yeni kurulan Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğünün görevi  ise "Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konulara  ilişkin olarak analiz, planlama, öngörü, programlama ve eşgüdüm çalışmalarına  katkıda bulunmak, uluslararası kuruluşlar bünyesindeki arabuluculuk, çatışmaların  önlenmesi ve kriz yönetimi çalışmaları ve bu kapsamdaki diğer projeleri yürütmek"  olarak belirlendi.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatına bağlı Enerji  Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kurulması kararlaştırıldı.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığına ise gençlik, spor ve yurt hizmetlerini il  düzeyinde koordine etmek ve yürütmek üzere il müdürlüklerine bağlı olarak Yurt  Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü  kurulabilme yetkisi verilirken, Yurt Hizmetleri Müdürü, Gençlik Hizmetleri Müdürü  ve Spor Hizmetleri Müdürünün mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük  hakları bakımından Defterdar Yardımcısına denk olması kararlaştırıldı.
Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi.

 
 Sağlık Bakanlığından alınacak ruhsat ve belge ücretlerinde artış  olmayacak

 
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca başvurusu alınacak,  düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve  işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük  belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden 150 bin  Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret  alınmasına ilişkin düzenlemede bu tarifelerin her yıl güncellenmesi ve ücretlerin  yeniden değerleme oranında artırılması hükmü kaldırıldı.
 
Kararname ile Ticaret Bakanlığı'nın görevleri arasına şu ifadeler  eklendi:"Ülkemizin ticaret ve gümrük hizmetlerine ilişkin ana politikalarının  etkinliğinin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük  yapılandırılması için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve  sivil toplum kuruluşlarıyla teknoloji ve girişimcilik odaklı proje, bilimsel  çalışma ve eğitim alanında iş birliği faaliyetlerini yürütmek."

 
Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı bünyesinde "Ulaşım Emniyeti İnceleme  Merkezi Başkanlığı" kurulması kararlaştırıldı.   Söz konusu merkez ulaştırma türlerinde meydana gelen ve ulaştırma  emniyet düzenlemeleri ile emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip  kaza veya olayları araştırmak, incelemek ve ulaşım emniyetinin iyileştirilmesine  yönelik rapor hazırlamakla görevli olacak.
Ayrıca merkez tarafından incelenen ve karara bağlanan raporlar  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar  Kuruluna sunacak.
 
 Merkezin diğer görev ve yetkileri şunlar olacak: "İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporları gerektiğinde  taraflara, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.
 
 Kaza veya olay bölgesinde gerekli incelemelerin tekemmül etmesine  kadar, delilleri muhafaza etmekle yükümlü mülki idare amirliği ile koordinasyon  halinde olmak. Gizlilik derecesi bulunan delillerle ilgili usul ve esasları  belirlemek. Uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara  üye olmak, katkı veya katılma paylarını ödemek, üyesi olunan uluslararası  kuruluşlarca yayımlanan kural ve standartların uygulanmasını temin etmek."  Kaza veya olayları Değerlendirme Heyeti mercek altına alacak.
 
Başkanlık bünyesinde oluşturulacak "Değerlendirme Heyeti" kara, hava  ve deniz ulaşımındaki önemli kaza veya olayları mercek altına alacak.İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporlar Değerlendirme  Heyeti tarafından karara bağlanacak. Merkez Başkanı aynı zamanda Değerlendirme  Heyeti'nin de başkanı olacak. Başkan dahil en fazla 7 kişiden oluşacak Değerlendirme Heyeti üyeleri  bakan oluru ile üç yıllığına görevlendirilecek. Görev süresi dolan üyelerin görev  süresi Bakan oluru ile uzatılabilecek.Değerlendirme Heyeti üyelerinin hangi hizmet birimi, kuruluş, kurum,  üniversite, sivil toplum örgütü temsilcileri veya alanında uzman ve yetkin  kişilerden oluşacağı, sahip olmaları gereken özellikler ile Başkanlığın ve  Değerlendirme Heyeti'nin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak  yönetmelik ile düzenlenecek.

 
Raporlarda hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti yer almayacak

 
Araştırma ve incelemenin tek amacı benzer kaza veya olayların  önlenmesine yönelik olacak ve raporların içeriğinde idari, hukuki ya da cezai  sorumluluk tespiti yer almayacak. İncelemeyi yapan görevli uzmanların kaza veya olay yerine erişimi ile  delillerin temini kısıtlanamayacak. İhtiyaç duyulması halinde, özel uzmanlık veya  teknik bilgiyi gerektiren kaza araştırma ve incelemelerinde bilirkişi  görevlendirilebilecek. Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar  Bakanlıkça belirlenecek.

Başkanlık tarafından yapılacak harcamalar Bakanlık Döner Sermaye  İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. Başkanlık, çalışmalarıyla  ilgili konularda ihtiyaç oluşması halinde araştırma, inceleme ve danışmanlık  hizmetleriyle sınırlı olmak üzere Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla  hizmet alımı yapabilecek.

Değerlendirme Heyetinin Başkan ve üyelerine ayda ikiden fazla olmamak  üzere her bir toplantı için 3 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile  çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ile yol giderleri ve  harcırahları ödenecek.

Merkez Başkanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük  hakları bakımından Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısına denk olacak.


 
Bakanlıkların geçici yurt dışı teşkilatlarına yönelik düzenleme

 
Kararname ile tüm bakanlıkların geçici yurt dışı teşkilatlarına  yönelik düzenleme de yapıldı. Bu kapsamda geçici özel diplomatik temsilcilikler, geçici ihtisas  birimleri ve dış  temsilcilik niteliği taşımayan geçici yurt dışı teşkilatı  kurulması ile yabancı bir ülkede Türkiye'nin menfaatlerini koruyan bir  devletin o ülkedeki temsilciliğinde geçici olarak temsilci görevlendirilmesi  Cumhurbaşkanı kararı ile olacak.

Geçici yurt dışı teşkilatı, görev veya hizmet süresi sona erince  kaldırılacak. Sürenin uzatılması Cumhurbaşkanı kararı ile yapılacak.Yurt dışı teşkilatı kurulurken niteliği, kurulacağı yer, görevleri,  yer itibarıyla görev alanı, bağlı veya ilgili olacağı misyon, konsolosluk şefliği  ve geçici olanların süresi Cumhurbaşkanı kararında belirtilecek.İptal edilen kadrolarda bulunanların görevleri başkaca hiçbir işleme  gerek kalmaksızın sona erecek ve haklarında Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu  Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin  hükümlerine göre işlem tesis edilecek.Yeni kurulan birimlerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu  birimlere ait görev ve yetkiler kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce  görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilecek.

Kararname ile iptal edilen kadro unvanları hariç olmak üzere kapatılan  birimlere tahsisli kadroların mevcutlu olarak ilgili bakanlık merkez teşkilatı  bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında bakanlar yetkili olacak.

 
Ticaret Bakanlığı uzmanlarına müfettiş kadrosu

 
Ekonomi Bakanlığında mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp  yetiştirilmeleri ve yeterlikleri bu çerçevede gerçekleştirilenlerden kanun veya  kanun hükmünde kararnameler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ortak  Hükümler" bölümünde sayılan uzman kadrolarına atanmış olanlardan halen bu kadroda  bulunanlar talep etmeleri halinde Ticaret Bakanlığında durumlarına uygun müfettiş  kadrolarına atanacak.

Atama için uygun boş kadro bulunmaması halinde söz konusu kadrolar  başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesindeki ilgili cetvelin bölümüne eklenmiş sayılacak.
 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.