Hangi Türk boyundansınız? 665'ten fazla veri ile... Daha önce böyle bir çalışma yapılmadı!

Dünya tarihine yön veren en önemli topluluklardan olan Türkler dünyaya yayıldılar, beylikler ve hanlıklar kurdular. Kayılar, Dodurgalar ya da Kınıklar... Peki sen bu boylardan hangisindensin?

Hangi Türk boyundansınız? 665'ten fazla veri ile... Daha önce böyle bir çalışma yapılmadı!
17 Ocak 2018 Çarşamba 01:02

Hepimiz soyumuzu merak ederiz. 

Bu konuda en eski ve en detaylı kaynak olan 'Divan-ü Lugat-it Türk'te Oğuz boylarının 24 tane olduğu ve bu boyların tamgaları (damgaları) ile ongunları (kutsal hayvan, boyu koruduğuna inanılan canlı, bir tür totem) anlatılmaktadır.

Peki bizler 21. yüzyılın Türkleri olarak 10 asır önceki atalarımızı bulabilir miyiz? 

Öncelikle gerek Türklerin göçebe bir kavim olması sebebiyle gerekse Osmanlı Devleti'nde ve diğer Türk devletlerinde nüfus kayıt sisteminin yeterli gelişmişlikte olmaması sebebiyle Türklerin kesin olarak soylarını bilmelerine imkan gözükmemektedir. 

Demokrasi Haber editörünün internette bulunmayan kaynaklardan derlediği aşağıdaki tablo bazı kayıtlara göre oba ve cemaat isimlerini belirtmektedir. Ancak yine de kültürün yaşayan bir şey olması bize ipuçlarını kullanma imkanı sunmaktadır. Hayatınızdaki doğru ipuçlarını bulursanız bir ihtimalle soyunuzun hangi Türk boyuna ait olduğunu da bulabilirsiniz.

Yani belki kesin olarak soyumuzu bulamayız ancak tahmin edebiliriz.  

Mesela İzmir'in Bergama İlçesinde 'İsmailli' isimli bir köyün bulunması ve Osmanlı kaynaklarında ise Oğuz Türklerinin Bayat boyuna bağlı 'İsmailli Cemaati' isimli bir obadan bahsedilmesi ya da soyisimleri 'Cerit' olan kişilerin yanında Osmanlı kaynaklarında da 'Ceritler' isimli bir topluluktan bahsedilmesi yüksek ihtimalle 'İsmailli Köyü'nde oturanların Osmanlı kaynaklarında geçtiği üzere 'İsmailli Cemaati'nden geldikleri ve Bayat boyuna mensup olduklarını; 'Cerit' soyismini taşıyanların da 'Ceritler' obasından oradan da Avşar boyuna uzandıklarını gösterir. 

Yani kültür (özellikle köylere isim koyma, soyadı alma gibi durumlarda) varlığını hissettirmekte, kişiler bunun farkında olmasa bile o bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Aşağıdaki tablo bu hipotezden yola çıkarak hazırlanmıştır:
 


GÖRSELİN GERÇEK BOYUTUNU İNDİRMEK VE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Uyarı:


Bazı kelimelerin soyumuza dair ipuçları barındığını düşünsek de bazı kelimelerin bu ipuçlarını barındırma ihtimalleri oldukça düşüktür. Mesela 'Kara' soyadını taşıyan biri sadece bu ipucundan yola çıkarak Karaevli boyundan geldiğini söyleyemez. Çünkü 'kara' kelimesi Türkler arasında sık kullanılan bir kelimedir ve 'Kara' soyadını taşıyan kişinin atası bu soyadını sadece biraz esmer olduğu için bile almış olabilir. Tabi bu durum 'Ceceli' soyadını taşıyan biri için çok daha düşük bir ihtimaldir.

24 OĞUZ BOYU / TÜRK BOYLARI

Oğuz Türklerinin soyu, Oğuz Han‘dan gelmektedir. Kaşgarlı Mahmud'un aktardığına göre Oğuz Han’ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han” adlarında 6 (altı) tane oğlu vardır. Oğuz Han‘ın her oğlunun da dört tane oğlu vardır. İşte Oğuz Han’ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, bugünkü “24 Oğuz Boyu“nu meydana getirmiştir. Bütün dünyaya yayılan Oğuzlar, bu 24 boya dayanmaktadır.

Boz-Oklar: Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler.

1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şâhin. Oğulları:

a) Kayıg/Kayı-Han: “Sağlam, berk” anlamındadır. Üç kıta ve yedi denize altı yüz yıldan fazla hâkim olan Osmanlı sülâlesi bu boydandır. Kayı Boyundan Ertuğrul Gâzi ve her biri birer müstesnâ şahsiyete sâhip, çoğu dâhî, cihangir, kumandan, şâir ve sanatkâr olan Osmanlı sultanları, Kayı Han neslinin kıymetini göstermeye kâfidir.

b) Bayat: “Devletli, nîmeti bol” anlamındadır. Maraş ve çevresine hâkim olan Dulkadiroğulları, İran’da Kaçarlar, Horasan’da Kara Bayatlar, Maku ve Doğubeyazıt hanları, Kerkük Türkmenlerinin çoğu, bu boydandır. Dede Korkut kitabını 1480’de Hicaz’da yazan Tebrizli Hasan ve meşhûr şâir Fuzûlî bu boydandır.

c) Alka-Bölük/Alka-Evli: “Nereye varsa başarı gösterir” anlamındadır. Türkiye ve Âzerbaycan’daki Alaca, Alacalılar adı taşıyan yerler bu boyun hatırasıdır.

d) Kara-Bölük/Kara-Evli: “Kara otağlı (çadırlı)” anlamındadır. Karalar ve karalı gibi coğrafî yer adları bunlardan kalmadır.

2. Ay-Alp/Ay-Han: Sembolü kartal. Oğulları:

a) Yazgur/Yazır: “Çok ülkeye hâkim” anlamındadır. Ab-Yabgu devrindeki Yenibent Yabguları, Batı Türkistan’daki Cend Emirleri, Kara-Daş denilen Horasan Yazırları, Ahıska’dan aşağı Kür boyundaki Azgur-Et (Azgur Yurdu) Kalesi, Kürmanç Kürtlerinin Azan Boyu, Toroslardaki Gündüzoğulları Hanedanı bu boydandır.

b) Tokar/Töker/Döğer: “Dürüp toplar” anlamındadır. Yenikentli Vezir Ayıdur, Harput-Diyarbakır-Mardin hâkimleri, Artuklular, Sincar-Siverek, Suruç arasında hâkim eski Caber Beyleri, Memluklar devrinde Halep Döğeriyle Hama Döğerleri, bugünkü Mardin-Urfa arasında yirmi dört oymaklı Kürt Döğerleri, Hazar Denizi doğusundaki Saka Boyu Takharlar; Şavşat’taki Ören kale, To-Kharis ve Malatya’nın Tokharis bucağı, Dağıstan’daki Digor ve Kars ve Arpaçay sağındaki Digor kazası bu boydan hatıradır.

c) Totırka/Dodurga/Dödürge: “Ülke almak ve hanlık yapmak” anlamındadır. Sivas doğusundaki Tödürgeler bu boydandır.

d) Yaparlı: “Misk kokulu” anlamındadır. Zaza Çarekliler ve misk ticareti yapan Yaparı Oymağı bu boydandır. Yaparı Oymağının Akkoyunlu ve Giraylı camilerinin mihrap duvar harcına bu güzel ıtriyattan kattıklarından hâlâ hoş kokmaktadır. Diyarbakır ve Kırım’da hatıraları vardır.

3. Yıldız-Alp/Yıldız Han: Sembolü tavşancıl. Oğulları:

a) Avşar/Afşar: “Çevik ve vahşî hayvan avına hevesli” anlamındadır. Hazistan Beyleri, Konya’daki Karamanoğulları, İran’daki Avşarlı Nâdir Şah ve hanedanı, Ürmiye ve Horasan Afşarları bu boydandır.

b) Kızık: “Yasakta pek ciddi ve kuvvetli” anlamındadır. Gaziantep, Halep ve Ankara çevresindeki Kızıklar, Doğu Gürcistan’da ve Şirvan batısındaki ovaya Kızık adını verenler bu boydandır.

c) Beğdili: “Ulular gibi aziz” anlamındadır. Harezmşahlar, Bozok/Yozgat-Raka/Halep çevresindeki Beğdililer, Kürmanç Badılları bu boydandır.

d) Karkın/Kargın: “Taşkın ve doyurucu” anlamındadır. Akkoyunlu-Dulkadiroğlu ve Halep-Hatay bölgesindeki Kargunlar, Doğu Anadolu ve Âzerbaycan’daki ilkbaharda eriyen karların suları ile kopan sel ve su kabarmasına da Kargın/Korkhun denilmesi bu boyun adındandır.

Üç-Oklar: İç Oğuzlar da denilip, sol kolu teşkil ederler.

1. Gök-Alp/Gök Han: Sembolü sungur. Oğulları:

a) Bayundur/Bayındır: “Her zaman nîmetle dolu yer” anlamındadır. Akkoyunlular sülâlesi, İzmir’den Âzerbaycan’daki Gence’ye kadar Bayındır adlı yerler bu boydan gelir.

b) Beçene/Beçenek/Peçenek: “İyi çalışkan, gayretli” anlamındadır. Karadeniz kuzeyi ile Balkan Yarımadasına göçen ve 1071 Malazgirt ile 1176 Miryokefalon Meydan Muhârebelerinde Bizanslılardan ayrılarak Selçuklular safına geçen Peçenekler, Dicle Kürmançlarının iki ana kolundan güneydeki Beçene Kolu, Ankara-Çukurova Halep bölgelerindeki Türkmen oymaklarından Peçenekler bu boydandır.

c) Çavuldur/Çavındır: “Ünlü, şerefli, cavlı” anlamındadır. Türkmenistan’da Mangışlak Çavuldurları, Çorum çevresindeki Çavuldur ve Anadolu’daki Çavdar Türkmen oymakları, Erzurum ve çevresindeki Çoğundur adlı köyler bu boyun adından gelmektedir.

d) Çepni: “Düşmanı nerede görse savaşıp hemen çarpan, vuran ve hızlı savaşan” anlamındadır. Rize-Sinop arasındaki çok usta demirci Çepniler ve Çebiler, Kırşehir, Manisa-Balıkesir çevresindeki ve Kars ile Van bölgelerinde Türkmen Oymağı Çepniler bulunmaktadır.

2. Dağ-Alp/Dağ Han: Sembolü uçkuş. Oğulları:

a) Salgur/Salur: “Vardığı yerde kılıç ve çomağı ile iş görür” anlamındadır. Kars ve Erzurum hâkimi Salur Kazan Han Sülâlesi, Sivas-Kayseri hükümdarı âlim ve şair Kadı Burhâneddin Ahmed ve Devleti, Fars Atabegleri, Salgurlular, Horasan’daki Teke-Yomurt ve Sarık adlı Türkmenlerin çoğu bu boydandır.

b) Eymür/Imır/İmir: “Pek iyi ve zengin” anlamındadır. Akkoyunlu, Dulkadirli ve Halep Türkmenleri içindeki Eymürlü/İmirlü oymakları, Çıldır ve Tiflis’teki iyi halıcı ve keçeci Terekeme Oymağı bu boydandır.

c) Ala-Yontlup/Ala-Yundlu: “Alaca atlı, hayvanları iyi” anlamındadır. Yonca kelimesi bu boyun hatırasıdır.

d) Yüregir/Üregir: “Daima iyi iş ve düzen kurucu” anlamındadır. Orta Toros ve Çukurova Üç-Oklu Türkmenlerinin çoğu, Adana’daki Ramazanoğulları bu boydandır.

3. Deniz Alp/Deniz Han: Sembolü çakır. Oğulları:

a) Iğdır/Yiğdir/İğdir: “Yiğitlik, büyüklük” anlamındadır. İçel’in Bozdoğanlı Oymağı, Anadolu’da yüzlerce yer adı bırakan İğdirler, İran’da büyük Kaşkay-Eli içindeki İğdirler ve Iğdır adı, bu boyun hâtırasıdır.

b) Beğduz/Bügdüz/Böğdüz: “Herkese tevâzu gösterir ve hizmet eder anlamındadır. Dicle Kürtleri ilbeği olup, Hazret-i Peygamber’e elçi giden (622-623 yılları arasında Medîne’ye varan), Bogduz-Aman Hanedanı temsilcisi ve Kürmanç’ın iki ana kolundan Bokhlular/Botanlar, Yenikent-Yabgularından onuncu yüzyıldaki Şahmelik’in Atabegi Kuzulu, Halep Türkmenlerinden Büğdüzler bu boydandır.

c) Yıva/Iva: “Derecesi hepsinden üstün” anlamındadır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh (1072-1092) devrinde Suriye ve Filistin’i feth eden Atsız Beğ, 12. yüzyılda Hemedân batısında Cebel bölgesi hâkimleri Berçemeoğulları, Haçlıları Halep çevresinde yenen Yaruk Beg, Güney-Âzerbaycan’daki Kaçarlu-Yıva Oymağı bu boydandır. Ankara’da çok makbul yuva kavunu bu boyun yerleştiği ve adları ile anılan köylerde yetişir.

d) Kınık: “Her yerde aziz, muhterem” anlamındadır. Büyük ve Anadolu Selçuklu devletleri, Orta Toroslardaki Üçoklu Türkmenler, Halep-Ankara ve Aydın’daki Kınık Oymakları bu boydandır.


Kaynaklar:

*Sadullah Gülten "16. Yüzyılda Batı Anadolu'da Yörükler"
*Evrim Ulusan "Kemalpaşa-İzmir Yörükleri Halk Kültürünün Türkmenistan Türkmenleri Halk Kültürü ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma"
*Kaşgarlı Mahmud "Divan-ü Lugat-it Türk"  

Not: İnternette dolaşan ve hangi kaynaktan edinildiği belli olmayan hiçbir bilgi alınmamıştır.GÜLLÜCE HIZIR KANTEKELİ KARABALLI KARABENLİ KARACA KARAMAN KARAMANLI KARAKOYUNLU KARACAKOYUNLU KARATEKELİ KELLECİ KELLER KESKİN KINALI KONUR KOYUNCU OTAMIŞ ÖTEMİŞ ÖDEMİŞ SARIKLI ŞAHKULU TANGÜÇ TATLI TEKE TOKTAMIŞ TOHTAMIŞ TUĞLU TUTAMIŞ USTA YOMU BEĞDİZ BİRİK BOĞDUZ BOTAN BUĞDÜZ BUNDÜZ BÜKDÜZ DELİK DİLİK GELTÜR KARABAŞLI KÜRDİK PİREKHAL REDİKHA RİTİK SEVİK ZİLAN IĞDIR TERZİLİ KARÇIĞAY BOZDOĞAn KÖSELİ KARAKÖSE HALKAHAVLU HALKAEVLİ AKBAŞ AĞCALI AHÇIKOZİ AKKOYUNLU BAHŞİ BARAK BAYAN BEYZEKİ ÇERİGANLI ÇORUMKÜRDÜ ÇAKALBAYADI DÖLARSLAN DULKADİR (ZULKADİR) EVCİ ERAYHAN ELDELEK HİSARBEYLİ HARUN HACILAR HIŞIR İLBEYLİ İNALLI (Ulu ve Kocacık Yör.) İSMAİLLİ İZZETTİNLİ KAÇAR KARLIKLILAR KAZAK KARACA KADILI KARABIYIK KARSAN HABİLİ HACINALLU İMAMLI İMAMOĞLU İMANLI KADİRLİ KARACALIDELİLER KARAHACILI KARAHIDIR KAZIKLI KIRKLI-KIRKLAR KIZILIŞIK KOCANALLI KÖPEKLİ KÖŞKER KODALLI KIRGAN MANİŞAR MELLER (Milliler) MUSAHACILI REYHANLI SOLAK SOLAKLAR TACİRLİ TOK TORUN (Toran) TORUNLAR TÜRKMENALİLER (Aliler) YAGLU YAĞBASTI AĞAÇTAN AKSAKFAKİH AKKAŞ ALİŞARLI BABAİ BADILI-BEDİLİ BALABANLI BALLI BOSTANCI BOYNUİNCELİ CECELİ CUMALİ ÇAĞIRGANLI ÇAKIROĞLU ÇEMELÜ DEDEMOĞLU DENİZLİ DEVELİ DİĞİN ELVANLI EŞEKLİ EŞEN GÜNEŞLİ HARBENDELİ HARZEM HASANBALİ HASANDEDE IŞIKLAR İNALLİ KAHYALI KARAKOCALI KASIMOĞLI KAYIRHAN KILIÇLI KORKMAZ KUBAT KULFALI MASADLI MİHMATLI PİRHÜSEYİN ŞAĞDİLİ ŞERAFEDDÜNLÜ ŞEYLER HADIMLI BIÇAKÇILAR TARTAR SİPAHİ SİNDEL KIZIL MEDLİ BAĞDATLI TURGUTLU ATABEYLER ATALAR BAY-KARAOĞLU KARALAR KARA KARAAĞAÇ ŞAKAR ŞARLAK ŞAKIRGA KARABEKİR KARATAY ÇUKURLU YENİYAPAN YENİYAPAR GARİPÇE ÇAVDAR ÇAVGIN ÇAVDIR ÇANDIR ÇOR MİLLİ MELİKANLI ÇOBAN KÜRE YAMUKLAR TOSUNOĞLU TABANLI KELEŞOĞLU HAMALLI PEKMEZCİ KARASAKAL SAVCILI HÖZÜK BOZATLı AKKOYUNLU KIZILKOYUNLU YABANLI HERİKLİ KARAKOYUNLu BARAN MAMALI ÇAPAN KAVAK TÜLEK ERKULU KABASAKAL ULAŞ ABDAl ALEMLİ ABDİ BALIMSULTAN BEKTAŞOĞLU BEYAZIT CAMİLER ÇAYAN KANDEMİR DERVİŞ DİKMEN ELMALI EYNELİ HATAP HAYDAR HİRKA HİMMET İBRAHİM İĞNEGAZİLİ İSLAMLI KALENDEROĞLU KAMBERLİ KARABABA KIR KIRIK KOÇİ-KOÇAKBEY KUŞTEMURLU NÖBETİBABA ÖMERLİ SARIKAMIŞ SARIKIZ SARUŞEYH ŞAHBAZ TEBER TOKUŞ USTACULU YAKUPLU YAMAN YANACIK ALACAATLAR ALACA ŞEYHŞAMİ KOZLU KARAMUD KUZ DANIŞ KAYMAZ OCAKLI YAMUKLAR TOSUNOĞLU KAYALAR GÜNDEŞLİ DEDESLİ KERTME BAYRAKTAR AKKOYUNLU AKÇAKOYUNLU AKSEKİ AKSARIKLI ALSEKİ ARAT AYAK AZİZ (Aziziye) BAHŞİ BURGAZ ÇAĞUN DAŞ DİNEK GÖKÇE KAYALAR GÜNDEŞLİ DEDESLİ KERTME BAYRAKTAR KÜTÜKLER KAMIŞLI KAVURGALI GÖZÜKIZIKLI KABAKLI AVCI İVAZ PERÇEM KOTAN KAÇAR KARAGÖZ KARMIŞ KAZAN KERKÜK TÜRKMENLERİ KIRAN KOCAOĞLU KUZUGÜDENLİ MESTANBEY PEHLİVANLI OKÇU ONAR SALARLI SALMANLI SARICALAR SOLAK SEVİNDİK ŞARKIYAN ŞAMBAYADI TARKAN TÜRKANLI TÜRGİŞ TÜRKEŞAN YAĞMUR YERKÖYLÜ ZÜLKADİRİYYE ARUK-LU AKTAŞ AKKUL AKKEÇİLİ ATÇEKENLER ÇAKMAK ÇAVUŞ ERKEKLİ HACILU KAVAS KARAKEÇİLİ KARATAŞLI KAZANCILAR KEMALOĞLU KIZILKEÇİLİ KURDLUOĞLU KURTLU İNCESU İKİZOĞLU HACIALİ HARAMEYN MİRAGÜLÜ MAHAN MERT MİRGÜNLÜ SAÇIKARA SARIKEÇİLİ POYRAZ RESULLÜ BAYRAMOĞLU BEZGAR BEZİRGAN DOKUZ GÜNDOĞMUŞ KAVİLİ TANRIVERDİ TARKAN TERKAN TERKİAN TOKUR TOPUZ TOKER TÜRKEŞ TİRKEŞ RİŞVAN ŞAKAR ŞARLAK ŞAKIRGA KARABEKİR KARATAY ALANLI AZLAR ALAMASLI KARACALI YAZAR YAZICı ÇUKURLU YENİYAPAN YENİYAPA ALPLİ ARBİŞLİ ARABHASANLAR BALABANLI BARDAKÇI BURHANLI BULGURLU BEDİL CAFER (Caper) CAFERLİ CEMELE CERİT CEVHERİ CİNGÖZ CULHALI CÜLLAHLAR ÇATAK (Çıtak) ÇAKIL (Çakal, Çakalanlar) ÇÖPLÜ DALKILIÇ DELLER (Karamanlı) FARSAK (Varsak) HALAÇLAROĞLU HAVARZİM (Horzum) HONANAMLI (Honamlı) GARİPŞAH HACIMUSALI GÜNDÜZLÜ HALİLLER (Haliloğullar) 
- • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • -


MUHALEFETİN YENİ PLANI 'SIFIR BARAJ İTTİFAKI' NEDİR? (tıklayınız)ZEKİ KILIÇASLAN: "... CHP TÜRKİYE PARTİSİ OLAMAZ" (tıklayınız)ERKEN SEÇİM KARARI SONRASI PARTİLERE YAPILAN HAZİNE YARDIMI NE KADAR OLDU?

HANGİ PARTİ, NE KADAR HAZİNE YARDIMI ALACAK? (tıklayınız)İŞTE KARADENİZLİ 'KARDASHİAN' (tıklayınız)KAYILAR, DODURGALAR YA DA KINIKLAR... 

HANGİ TÜRK BOYUNA MENSUPSUNUZ? (tıklayınız)
GÜNEŞ MOTEL OLAYI NEDİR? (tıklayınız)
ONLİNE BOY KARŞILAŞTIRMA

PROGRAM İNDİRMEDEN 7 KİŞİYE KADAR KİŞİNİN BOYUNU KARŞILAŞTIRABİLİRSİNİZ (tıklayınız)HANGİ ÜLKENİN NE KADAR BORCU VAR?

TÜRKİYE'NİN BORCU NE KADAR? (İNFOGRAFİK) (tıklayınız)


 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.